Les Castors

‘Les Castors’ ass en Scoutsgrupp vun Schëtter deen Member vun der FNEL ass, dem nationalen laizisteschen Scoutsverbond.

D’ FNEL (Féderation nationale des éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg) ass eng laizistesch Associatioun dei fir jidereen op ass, egal wat fir enger Relioun oder Kultur en ugeheiert. D’Ziel vun der FNEL ass, dat dei jonk Leit hir eegen Entwécklung selwer an d’Hand huelen fir dat si selbstänneg, responsabel a engagéiert Biirger ginn. Mir baséieren ons op d’Scoutsmethod : dem Learning by doing, engem progressiven an dem Alter ugepasste Programm deen sech virun allem an der Natur ofspillt, an am Zesummeliewen a klengen Equipen.

FNEL

Den Scoutismus as 1907 vum Lord Baden-Powell of Gilwell, genant B .P. an England gegrent gin. Haut ass den Scoutismus den greissten Weltjugendmouvement. D’Stärkten dei desen Mouvement op der ganzer Welt karacteriseieren sin Toleranz , Respekt, Solidariteit, Benevolat …

Den Baden-Powell huet dat Wichtegst vum Scoutissem esou charakteriséiert :

« But the real way to get happiness is by giving out happiness to other people. Try and leave this world a little better than you found it ».

Branches