Les Castors

“Les Castors” ass e Scoutsgrupp vu Schëtter, dee Member vun der FNEL ass, dem nationale laizistesche Scoutsverbond.

D’ FNEL (“Féderation Nationale des Éclaireurs et Éclaireuses du Luxembourg”) ass eng laizistesch Associatioun, déi fir jiddereen op ass, egal wat fir enger Relioun oder Kultur een ugehéiert. D’Ziel vun der FNEL ass, dass déi jonk Leit hir eegen Entwécklung selwer an d’Hand huelen, selbststänneg, responsabel a engagéiert Bierger ginn. Mir baséieren eis op d’Scoutsmethod: dem Learning-by-Doing, engem progressiven an dem Alter ugepasste Programm, dee sech virun allem an der Natur ofspillt, an am Zesummeliewen a klengen Équippen.

Scoutismus

Den Scoutismus as 1907 vum Lord Baden-Powell of Gilwell, genant B .P. an England gegrent gin. Haut ass den Scoutismus den greissten Weltjugendmouvement. D’Stärkten dei desen Mouvement op der ganzer Welt karacteriseieren sin Toleranz , Respekt, Solidariteit, Benevolat …

Den Baden-Powell huet dat Wichtegst vum Scoutissem esou charakteriséiert :

« But the real way to get happiness is by giving out happiness to other people. Try and leave this world a little better than you found it ».

Branches

Bei den Scouten sin d’Memberen an verschiden Branchen angedeelt. Des Branchen hänken vum Alter of. Beaver sin Kanner vun 6 bis 8 Joer. Wëllefcher sin Kanner vun 8 bis 11 Joer. Scouten sin Kanner vun 11 bis 15 Joer. Explorer sin Jonker vun 15 bis 18 Joer. Rover sin Erwuessener vun 18 bis 26 Joer.

Scoutgesetz

D’Scoutsgesetz ass dat wourun all Scout vun jonk bis al probeiert sech op seng Weis ze halen. Et ass Deel vun sengem Verspriechen dat en mecht ier en sein Foulard krit deen hiern offiziel zu engem Member vun desem Mouvement mecht, vum Patrullenliewen genausou wei vun all den aneren Scoutsaktiviteiten. Scoutsgesetz heescht fir Scouten keen rechtlescht Gesetz oder Zwang mee eischter eng Serie Rotschlei dei hiern sou gudd wei meiglech soll an sein Liewen abannen.

Beavergesetz

E Beaver as frou.

E Beaver as fläisseg.

E Beaver denkt un d’Natur.

E Beaver hëlleft iwwerall. 

Wëllefchergesetz

E Wëllefche lauschtert op deen ale Wollef.

E Wëllefche mécht d’Aën op a spëtzt d’Oueren.

E Wëllefchen as propper a seet d’Wourecht.

E Wëllefchen as e gudde Komerod.

E Wëllefchen hëlleft wéi a wou hie kann.

Scoutgesetz

E Scout (Eng Guide) huet Disziplin.

E Scout (Eng Guide) as offen a héiferlech. All Scouten a Guide sin Bridder a Schwesteren.

E Scout (Eng Guide) mécht säi (hiirt) Bescht fir all denen déi a Nout sin ze hëllefen.

E Scout (Eng Guide) mécht all Dag a gudd Wierk.

E Scout (Eng Guide) as gudd mat den Déiren, a respektéiert d’Natur.

E Scout (Eng Guide) hëlt alles vun der gudder Säit.

E Scout (Eng Guide) respektéiert wat anere gehéiert.

E Scout (Eng Guide) as propper u Läif a Séil; hie (si) seet a mécht näischt Schlechtes.